Information om batterilagen i Tyskland

Eftersom våra leveranser kan innehålla batterier och uppladdningsbara batterier är vi enligt den tyska batterilagen (Batteriegesetz/BattG) skyldiga att informera dig om följande:


Batterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet; du är enligt lag skyldig att returnera förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier.


Förbrukade batterier kan innehålla farliga ämnen som kan skada miljön eller din hälsa om de inte lagras eller bortskaffas på rätt sätt. Batterier innehåller dock även råmaterial som järn, zink, mangan eller nickel och kan återvinnas. Efter användning kan du antingen återlämna batterierna till oss eller lämna dem kostnadsfritt till insamlingsplatser i närheten (t.ex. butiker eller lokala insamlingsplatser eller vårt leveranslager). Återlämning av batterier till återförsäljare är begränsad till normala kvantiteter för slutanvändare och till de batterier som distributören har eller har haft som nya batterier i sitt produktsortiment.

Symbolen med en överkorsad soptunna visar att batterier och ackumulatorer inte får slängas i hushållsavfallet.

Under denna symbol hittar du dessutom följande symboler med betydelse:
Pb: Batteriet innehåller bly
Cd: Batteriet innehåller kadmium
Hg: Batteriet innehåller kvicksilver